Polityka prywatności

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Intů

1. INTU, będąca Administorem aplikacji mobilnej Intů, ma świadomość jak istotna w dobie cyfryzacji jest ochrona prywatnych danych Klientów. Administrator zapewnia, iż dobiera odpowiednie środki celem ochrony tychże danych celem ochrony prywatności Użytkowników.

2. Administrator sprawuje stałą pieczę nad procesem przetwarzania danych Użytkowników i prowadzi działania celem ograniczenia dostępu do danych w możliwie największym stopniu, z zastrzeżeniem wyjątków wymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego lub ograniczeniami technicznymi.

3. Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest INTU Sp. z o.o.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest upoważnienie przyznane przez Użytkowników, jak również przepisy ustawowe względem danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem danych niezbędnych do dokonania rejestracji w Intů.

6. Dane przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji są wykorzystywane dla celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi Intů oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług.

7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkowników.

8. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Użytkowników z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo wykorzystywać dane Użytkowników w celu ustalenia jego odpowiedzialności.

9. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, jak również zapewnia możliwość usunięcia tych danych o ile Użytkownik wyrazi wprost taką wolę.

10. Administrator zagwarantuje prawa Użytkownika wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Użytkownik ma prawo w szczególności do wniesienia – w przypadkach określonych we właściwych przepisach prawa – pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację. Podstawą takiego wniosku będzie jednak wyłącznie uargumentowane stanowisko.

11. Administrator wykorzystuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać Intů do zindywidualizowanych potrzeb Użytkowników, jak również służą do opracowywania danych statystycznych dla celów wewnętrznych Administratora.