Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Intů

 • 1 Postanowienia ogólne
 1.  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z Aplikacji mobilnej Intů, dostępnej na telefony z systemami iOS oraz Android  za pośrednictwem sklepów, odpowiednio: Apple Store, Google Play (zwanej dalej „Aplikacją mobilną”).
 2.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej przez dowolną osobę (zwaną dalej „Użytkownikiem”), niezależnie od powodu, z jakiego ją odwiedza, podlega niniejszemu Regulaminowi.
 3.  Aplikacja mobilna jest dystrybuowana przez spółkę INTU Sp. z o.o. (zwaną dalej „INTU”) z siedzibą w Warszawie, adres: Grochowska 309/317d lok 113, KRS: 0000687745, REGON: 367869305, NIP: 1132947168, kapitał zakładowy: 20000 PLN, za pośrednictwem platform dystrybucji cyfrowej:  Apple Store, Google Play.
 4.  Ze spółką INTU można skontaktować się pod adresem wskazanym w §1 pkt. 3 powyżej, pod numerem telefonu 796061991 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00).
 5.  Aplikacja mobilna służy do samodzielnej nauki medytacji.
 6.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest możliwe na telefonach komórkowych:
 7.  iPhone oprogramowanie iOS w wersji minimum 8.0;
 8.  telefony z systemem Android w wersji minimum 4.2;
 9.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest dobrowolne.
 10.  Korzystając z Aplikacji mobilnej stajesz się jej Użytkownikiem i potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, który określa ogólne zasady korzystania z Aplikacji mobilnej. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 11.  Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 12.  Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest nieodpłatne w przypadku Kursu Wprowadzającego i odpłatne w przypadku pozostałych kursów (Kursow Rozszerzonych).

 

 • 2 Logowanie do Aplikacji mobilnej Intů
 1.  Zarówno podanie danych koniecznych dla założenia nowego konta jak i korzystanie z usługi Aplikacja mobilna są dobrowolne.
 2.  Do korzystania z aplikacji konieczne jest potwierdzenie adresu e-mail.
 3.  Z danego konta może korzystać wyłącznie jedna osoba – Użytkownik – założyciel konta.
 4.  Hasło Użytkownika powinno zawierać co najmniej 6 znaków.
 5. Mozna korzystać z Aplikacji logując się przy pomocy Facebook lub Konta Google.

 

 • 3 Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej
 1.  Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji mobilnej niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń, jak określono w par 1. pkt 6 oraz dostęp do sieci Internet. Użytkownik potwierdza  i akceptuje, iż INTU nie będzie ponosić jakiekolwiek odpowiedzialności z tytułu naliczania dodatkowych opłat przez operatorów telefonii komórkowej  z tytułu używania przez Użytkownika  Aplikacji mobilnej.
 2.  Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują INTU.
 3.  Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
 4.  Odtwarzać na własny użytek udostępnione w Aplikacji mobilnej medytacje prowadzone,
 5. Włączać i wyłączać powiadomienia Push oraz Wskazówki.
 6.  INTU jest uprawnione do wysyłania powiadomień Push Notifications na telefon użytkownika, zawierającego informacje o charakterze marketingowym, bądź informacyjnym.
 7.  Z tytułu korzystania z Aplikacji mobilnej Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.
 8.  Prezentowane w Aplikacji mobilnej poglądy, w szczególności, ale nie wyłącznie, opinie i informacje na temat zdrowia, medytacji i rozwoju osobistego, wskazówki oraz zalecenia mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią porady psychologicznej, medycznej, psychiatrycznej czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią INTU.
 9.  INTU dokłada szczególnej staranności, aby publikowane materiały odpowiadały aktualnej wiedzy o medytacji i rozwoju osobistym, ale nie udziela indywidualnej pomocy ani porad w sensie usług medycznych, terapeutycznych, psychologicznych czy psychiatrycznych, w szczególności porad psychologicznych, a Aplikacja mobilna nie służy do rozwiązywania problemów w życiu osobistym. Aplikacja jest przede wszystkim pomocą w samodzielnej nauce medytacji.
 10.  Użyte w Aplikacji mobilnej zwroty „zalecenia” i „wskazówki” powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie w temacie rozwoju osobistego. Nie mogą być traktowane na równi z fachowymi poradami udzielanymi indywidualnie przez uprawnionych do tego profesjonalistów, w tym jednostki i instytucje, w szczególności lekarzy, psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów czy farmaceutów.
 11. Z Aplikacji należy korzystać w odpowiednich dla medytacji warunkach, tj. w otoczeniu wolnym od rozpraszających czynników, w czasie i miejscu umożliwiającym relaksację, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej świadomości.
 12. Nie należy korzystać z Aplikacji po spożyciu środków odurzających.
 13. Nie należy korzystać z aplikacji podczas prowadzenia pojazdów, w trakcie obsługi maszyn, lub w trakcie jakichkolwiek innych czynności wymagających uwagi.

 

 • 4 Płatności
 1.  Aplikacja udostępniana jest w modelu Freemium, tj. korzystanie z podstawowej funkcjonalności aplikacji (7 dniowy Kurs Wprowadzający) jest darmowe, a korzystanie z pozostałych funkcjonalności (Kursy Rozszerzone) jest płatne.
 2. Kursy Rozszerzone dostępne są w ramach 12-miesięcznego abonamentu, płatnego z góry za cały okres trwania abonamentu.
 3. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem platform Google Play oraz Apple Store, zgodnie z obowiązującymi na tych platformach zasadami.
 4. W czasie trwania wykupionego abonamentu wszelkie uaktualnienia aplikacji (np. nowe Kursy Rozszerzone) nie wiążą się z żadnymi dopłatami.

 

 • 5 Ograniczenia dostępu i refundacje

 

 1.  Jeżeli, w ocenie INTU, działanie Użytkownika korzystającego Aplikacji mobilnej jest niezgodne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, INTU może ograniczyć lub zawiesić dostęp wybranego Użytkownika do Aplikacji mobilnej lub całkowicie odmówić dostępu Użytkownikowi do Aplikacji mobilnej.
 2.  Niezależnie od §4 pkt. 1 INTU jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 3. W przypadku gdy INTU zdecyduje o zawieszeniu lub likwidacji konta Użytkownika, który opłacił abonament, INTU dokona zwrotu środków za niewykorzystaną część abonamentu.
 4. W przypadku rezygnacji ze strony Użytkownika, który opłacił abonament – refundacje będą dokonywane zgodnie z polityką platform Google Play oraz Apple Store.

 

 • 6 Przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych
 1.  Użytkownik korzystając z Aplikacji mobilnej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym oraz w trakcie korzystania ze Strony internetowej Intů oraz Aplikacji mobilnej, przez INTU w celu świadczenia usługi Aplikacja mobilna.
 2.  Użytkownik korzystając z Aplikacji mobilnej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, panelu użytkownika na stronie internetowej Intů oraz w trakcie korzystania z Aplikacji mobilnej przez INTU Sp. z o.o., w celach marketingowych, w szczególności w celu przekazywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, a także publikacji fragmentów lub całości jego postów w innego rodzaju publikacjach INTU.
 3.  Użytkownik korzystający z Aplikacji mobilnej, oświadcza, że poinformowano go o przysługującym mu prawie do wglądu do podanych danych osobowych, prawie do ich poprawiania oraz dobrowolności podawania danych osobowych.
 4.  INTU oświadcza, iż korzystanie z Aplikacji mobilnej jest rejestrowane przez INTU, podobnie jak adresy IP, z jakich wykonywane są połączenia do serwerów INTU.
 5.  INTU oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do INTU odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, INTU udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Aplikacji mobilnej, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który korzystał z Aplikacji mobilnej, przy czym INTU działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi INTU do przekazania takich danych.
 6.  INTU oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi Aplikacja mobilna korzysta z usługi Google Analytics for Mobile Apps.

 

 • 7 Warunki i wymagania techniczne
 1.  Zabronione są wszelkie działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania Aplikacji mobilnej.
 2.  W celu korzystania z Aplikacji mobilnej Użytkownik powinien posiadać telefon komórkowy, zgodny ze specyfikacją określoną w §1 pkt 6.
 3.   INTU nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Aplikacji mobilnej i treści w niej zawartych;
  b. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika ze Aplikacji mobilnej;
  c. problemy w funkcjonowaniu Aplikacji mobilnej, jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń, których INTU przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
  d. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
  e.  przerwy w świadczeniu dostępu do Aplikacji mobilnej zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), o których INTU wcześniej będzie starał się powiadomić Użytkowników, lub innych, niezależnych od INTU;
  f. utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Aplikacji mobilnej spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTU;
 4.  Ze względu na niezależne od INTU właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, INTU nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Aplikacji mobilnej.
 5.  INTU zastrzega sobie prawo do:
  a. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, dostępu do Aplikacji mobilnej bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników;
  b. zaprzestania świadczenia usług w ramach Aplikacji mobilnej, po ewentualnym uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie http://intu.mobi
 6.  INTU nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu osobom trzecim. INTU nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami dla systemu teleinformatycznego Użytkownika występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 7.  INTU nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami dla systemu teleinformatycznego INTU występującymi w sieci Internet, w stosunku do których INTU dołożył szczególnej staranności w celu zastosowania odpowiednich środków ochrony, a w szczególności włamaniami do systemu INTU, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu INTU wirusami.
 8.  INTU oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy Aplikacji mobilnej nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji handlowych wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych Użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych narzędzi komunikacji z innymi Użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na stronie http://intu.mobi
 9.  W ramach „Strony internetowej Intů” INTU zapewnia formularz do zgłaszania przez Użytkownika do INTU informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego, czy innych reklamacji związanych z działaniem Aplikacji mobilnej.
 10.  INTU oświadcza, iż stosowane przy ochronie Aplikacji mobilnej środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie INTU oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Aplikacji mobilnej. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających tzw. malware i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać  poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej Intů. INTU zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego Użytkownika w trakcie korzystania z Internetu. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, INTU zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do specjalistów lub firm świadczących usługi związane z bezpieczeństwem internetowym.
 11.  W celu poprawiania jakości Aplikacji mobilnej INTU zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Aplikacji mobilnej bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 12.  INTU nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych Użytkowników. Dane mogą być usunięte przez INTU na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez INTU prowadzenia Aplikacji mobilnej.
 13.  INTU nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  a. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników ze Aplikacji mobilnej i szkody wynikłe z tego tytułu;
  b. z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie ze Aplikacji mobilnej, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich;
  c. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zalogowanego w Aplikacji mobilnej Użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika, z przyczyn niezależnych od INTU;
  d. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie;

 

 • 8 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1.  INTU po otrzymaniu zawiadomienia od Użytkownika przesłanego poprzez formularz kontaktowy prosby o usuniecie konta, po weryfikacji adresu e-mail, niezwłocznie usuwa lub anonimizuje konto tego Użytkownika.
 2.  INTU zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na „Stronie internetowej Intů” oraz w Aplikacji mobilnej.
 3.  Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia nowych warunków Regulaminu, co jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Aplikacji mobilnej.

 

 • 9 Postępowanie  Użytkowników
 1.  Korzystając z Aplikacji, Użytkownik nie ma prawa:
  a. kopiować lub w inny sposób powielać, przetwarzać lub redystrybuować treści zawartych w Aplikacji (w szczególności dotyczy to zawartych w Aplikacji plików dźwiękowych z medytacjami);
  b. odtwarzać zawartych w Aplikacji medytacji inaczej, niż na własny użytek (w szczególności niedozwolone jest używanie Aplikacji do prowadzenia medytacji grupowych);
  c. zakłócać lub przerywać pracę serwerów lub sieci połączonych z Aplikacją oraz naruszać wymogów, procedur, zasad lub przepisów odnoszących się do sieci połączonych z Aplikacja;
  d. próbować zakłócić serwis jakiegokolwiek użytkownika, firmy zapewniającej hosting lub sieci, co obejmuje – przykładowo – narażanie Aplikacji mobilnej na działanie wirusa, powodowanie saturacji, zalewu serwera, saturacji skrzynki odbierającej pocztę elektroniczną lub fałszowania nagłówka pakietu informacyjnego protokołu TCP/IP lub dowolnej części informacji podanych w nagłówku znajdującym się w każdym e-mailu;
  e. uzyskiwać dostęp do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika lub wchodzić na serwer / konto, które nie zostało udostępnione Użytkownikowi;
  f. podszywać się pod inną osobę;-
  g. przesyłać lub przekazywać (w dowolny sposób) informacje lub oprogramowanie opracowane na podstawie Aplikacji mobilnej, szczególnie innym krajom lub obywatelom zagranicznym, z naruszeniem przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego.
 2.  Mając na uwadze globalny zasięg Internetu, każdy Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania wszystkich lokalnych i międzynarodowych zasad i procedur dotyczących etyki internetowej oraz regulujących treści, jakich zamieszczanie jest dozwolone w Internecie, w tym wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych.

 

 • 10 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1.  Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Aplikacji mobilnej oraz zamieszczonych w Aplikacji mobilnej należy składać pisemnie lub telefonicznie zgodnie z §1 pkt. 4. INTU, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1.  Medytacje zamieszczone w Aplikacji mobilnej  stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2.  Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie.
 3.  INTU jest właścicielem znaku towarowego Intů i wszystkich logo INTU.
 4.  Użytkownik ma świadomość, że prawo do znaku towarowego Intů przysługuje wyłącznie INTU i nie będzie wykorzystywał go w jakikolwiek sposób oraz nie naruszy praw własności intelektualnej INTU. INTU ma prawo domagać się odszkodowania w przypadku podrobienia znaku towarowego oraz w razie naruszenia praw własności intelektualnej. Użytkownikowi nie wolno także naruszać praw własności, a szczególnie własności intelektualnej INTU.
 5.  Partnerzy INTU są właścicielami swoich znaków towarowych.Wszystkie znaki towarowe lub logo widoczne w Aplikacji mobilnej są własnością INTU lub jednej ze spółek grupy, do których należy INTU bądź jej usługodawców, partnerów czy dostawców. Wszelkie wykorzystanie, w dowolny sposób, wskazanych znaków towarowych i/lub logo i/lub wszelkiej innej Zawartości, wymaga wyraźnej zgody INTU lub danego właściciela praw własności intelektualnej.
 6.  Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian ustawodawczych, zmian przepisów lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.
 7.  Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 8.  Wszelkie spory związane z istnieniem, wykładnią, wykonaniem między  INTU i użytkownikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 1.  Użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej na własną odpowiedzialność. INTU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą mógłby ponieść Użytkownik w wyniku korzystania z Aplikacji mobilnej, ani nie gwarantuje efektów działania Aplikacji. Postępy w medytacji zależą od indywidualnych predyspozycji użytkownika.